Dante, Inferno, Canto V, vv. 88-142

——-

Traduzione in giapponese di Sukehiro Hirakawa – Trascrizione in caratteri latini
Translation into Japanese by Sukehiro Hirakawa – Transcription in Latin characters
Traduko en la japana de Sukehiro Hirakawa – Transskribo en latinaj literoj

——-

Per ascoltare la lettura di Yuri Hara a velocità normale cliccate qui sotto
To listen to the reading of Yuri Hara at a normal speed click here below
Por aŭskulti la legadon de Yuri Hara je normala rapideco alklaku ĉi sube

——-

Per ascoltare la lettura di Yuri Hara a una velocità ridotta cliccate qui sotto
To listen to the reading of Yuri Hara at a reduced speed click here below
Por aŭskulti la legadon de Yuri Hara je rapideco reduktita alklaku ĉi sube

——-

”Oo yasashii shinsetsunaokata, anatawa
gensewo chidekegashita watakushidomowotazunete
kono kuraitaikinonakae irasshaimashita.
Moshi uchuno-ouga watakushidomono tomodegozaimashitara,
anatanoheianwo shuni onegaimo itashimasumonowo.
watakushidomono yokoshimana-akunimo awaremiwo-okakeno anatadegozaimasukara.

«O animal grazioso e benigno
che visitando vai per l’aere perso
noi che tignemmo il mondo di sanguigno,
se fosse amico il re de l’universo,
noi pregheremmo lui de la tua pace,
poi c’hai pietà del nostro mal perverso. 

 

Kazega imachoudo shizumarimashitakara, sonoaidani
anataga kikitai, hanashitaito goshomounokotowo,
anatani okikaseshi mata okikiitashimashou.
Watakushiga umaretamachiwa po-gawaga shiryutotomoni
odayakanaumini sosoghikomu
sono kaihin-ni gozaimasu.

Di quel che udire e che parlar vi piace,
noi udiremo e parleremo a voi,
mentre che ’l vento, come fa, ci tace.
Siede la terra dove nata fui
su la marina dove ’l Po discende
per aver pace co’ seguaci sui. 

 

Aiwa yasashiikokoroniwa tachimachi moeagarumonodesuga,
karemo watakushino utsukushiikaradayueni ainotorikotonarimashita,
sonomiwo nakimononisaretashiuchi, watakushi imamo kuchioshuugozaimasu.
Aisaretaijo aishikaesunoga ainosadame,
karegasukide mougaman-nodekinuhodo aiwa watakushiwotorae,
goran-noyouni, imamonao aiwa watakushiwosutemasen.
Aiwa watakushidomofutariwo hitotsunoshini michibikimashita.
watakushidomono inochiwo ubattamonowa kanarazuya kainnokunie chirudeshou”.

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte:
Caina attende chi a vita ci spense».

 

    Korega futariga katattakotobadattaga,
Kono shoushin-no tamashiino iukotowo kiitatoki,
watashiwa omotewofuse, shibashi utsumuitamamadatta.
suruto sijinga watashinitazuneta, “Naniwo kangaeteirunoka?”
Watashiwa kotaeyoutoshiteitta, “Aa kawaisouna,
ikanimoyasashii soushinojouda, sorenanoni karerawa
soregamotode konohisan-na michie ochiteshimatta!”

Queste parole da lor ci fuor porte.
Quand’io intesi quell’anime offense,
china’ il viso e tanto il tenni basso,
fin che ’l poeta mi disse: «Che pense?».
Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso,
quanti dolci pensier, quanto disio
menò costoro al doloroso passo!».

 

Soshite watashiwa futarinohouwomuite hanashihajimeta,
“Furanchesuka, anatano nayami kurushimiwa
itamashiku awarebukakute omowazu namidagakoboremasu.
Daga kikasetekudasai, amaitoikiwo morashiteitakoro
naze, doushite, ainokaminiyurusarete,
aiteno himerareta aijouwo soreto sasshitanodesuka?”

Poi mi rivolsi a loro e parla’ io,
e cominciai: «Francesca, i tuoi martìri
a lagrimar mi fanno tristo e pio.
Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri,
a che e come concedette Amore
che conosceste i dubbiosi disiri?».

 

Suruto onnaga watashini-itta, “Fukouno hiniatte
koufukuno tokiwo omoidasuhodo tsuraikurushimiwa gozaimasen.
sorewa anatanosenseimo gozonjidegozaimasu.
Shikashi watakushidomono ainohottanwo anataga sorehodo
shiritaito onozominaraba,
nakitsutsu monogataruhitonoyouni ohanashi itashimasho.

E quella a me: «Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.
Ma s’a conoscer la prima radice
del nostro amor tu hai cotanto affetto,
dirò come colui che piange e dice.

 

Anohi watakushidomowa tsurezureni, ransurottoga doushite
ainihodasaretaka, sonomonogatariwo yondeorimashita,
futarikiride betsuni yamashii kimochiwa gozaimasendeshita.
Sono dokushono tochu, nandoka watakushidomono shisenga karamiai,
sonotabini kaoiroga kawarimashitaga,
tsuginoissetsude watakushidomowa maketanodegozaimasu.

Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.
Per più fiate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.

 

Ano akogareno hohoemini ano subarashiikoibitoga kuchizukeru
ano kudariwo yomimashitatokini, konohitowa,
watakushikara eikyuni hanarerukotononai konohitowa,
Uchifuruetsutsu watakushino kuchini kuchizukeitashimashita.
honga, honwokaitahitoga, gareottodegozaimasu.
sonohi watakushidomowa mou sakiwo yomimasendeshita”.

Quando leggemmo il disiato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante».

 

Hitorinotamashiiga koukatarumani
mouhitorinotamashiiwa samezametonaita. airen-nojouniutare
watashiwa shinukato-omoumani, kiwoushinai,
shitainotaorerugagotoku,  doutotaoreta
.

Mentre che l’uno spirto questo disse,
l’altro piangea; sì che di pietade
io venni men così com’io morisse.
E caddi come corpo morto cade.