Salvatore Vargiu (nome sardo Sarbadori), ha tradotto alcuni canti dell’Inferno di Dante (compresi i versi di Paolo e Francesca) nella variante campidanese della lingua sarda, che è quella parlata a Cagliari e nella parte meridionale dell’isola.  Vargiu è un drammaturgo sardo, regista della Cooperativa Teatro Olata, una compagnia teatrale nata nel 1983 nel sobborgo cagliaritano di Quartucciu.  I versi di Dante in lingua sarda costituiscono il cuore dello spettacolo teatrale “Su Inferru”, presentato a Cagliari nel 2012, di cui pubblichiamo la locandina in calce a questa pagina.

Versi di Francesca da Rimini tradotti in sardo campidanese da Salvatore Vargiu
Inferno, Canto V, 88-142

Anima gratziosa, bonu coru
ki s’airi perdiu andas bisitendi
nos ki su mundu ‘n sangun’ eus intintu,
si amigu fut su rei de s’universu,
nosu pregamus po sa paxi tua,
ca t’apenas de custu mali malu.
De su ki intendi e fueddai si praxit,
nos ascurtaus e a bosu naraus,
mentras su bentu, ge ddu bis, si citit.
Seit sa terra aundi nascia fui
in sa marina aundi su Po càlat
po tenn’asseliu cun is fradis sus.
Amori, lestru in coru amurosu
a custu iat pigau de sa personi
bella, ki m’esti stetia leada,
Amori, ki’ a nemus-u pèrdonat,
sendessiri amau, de dep’ amai,
de-i custu mi pigat tanti forti,
ki, gei ddu bis, ancora no mi lassat.
S’amori s’iat portau a una morti:
Caina abetat ki’ s’at stùdau”.
Custus fueddus issus s’ant ofertu.
lntendiu is duas animas ofendias,
calu sa faci e tant’ abarru seriu,
finsas ki su Poeta mi nat: “Ita pensas?”
Arrespundu, e cumintzu: “Ohi amomia,
cantu bellus pensais e cantu brama
ddus iat portaus a dolorosu passu!”.
Insar’ a issus castiu e ddus preguntu:
“Hoi! Francisca, is martirius tus
lagrimai mi fainti piedosu.
Ma nara: a s’ora de is durcis suspirus,
a ita e cumenti cuntzedit amori
ki connoscestis dubius e disijus?”
Issa mi na’: “No nc’at dolori rnannu
ke s’amentai de su tempus diçosu
in sa miseria; ge ddu scit Virgiliu.
Ma si connosci s’arrexini prima
de cust’amori nostu tenis brama,
naru cument’ e kini nat e prangit.
Ligemus una dì aici po svagu
de Lancialottu de amori costrintu;
solus femus e sena de suspetu.
Tanti bortas is ogus s’at ispintu
sa ligidura, e scoloriu cara;
sceti ‘nu puntu fut ki s’iat bintu.
Candu ligeus de su bramau arrisu
benni basau de unu tant’ amanti,
custu, ki mai de mai fiat transiu,
sa buca m’iat basau totu tremendi.
Galiotu libru’ e kini dd’at iscritu:
e sa dì prus no ddui sigheus a ligi”.
Mentras unu de issus nat aici,
s’atru prangiat, ki de piedadi
bengu de mancu cumente po morri.
E seu arrutu ke unu corpus mortu.

Lia Careddu ha prestato la sua voce a Francesca da Rimini e ha letto i relativi versi (88-142) nella traduzione sarda campidanese di Salvatore Vargiu.
Per ascoltare questa lettura, cliccate qui sotto: