Gianni Mantesi, Grazia Migneco
Lui, lei e… Io n’esco
Milano, Spazio Sipario, 1996

To see the web page dedicated to Grazia Migneco, click here.

To see the web page dedicated to Gianni Mantesi, click here.